Category: معرفی مقالات حوزه افتصاد

اثرات نامتقارن تراز تجاری نسبت به نرخ پس انداز و نرخ ارز

اثرات نامتقارن تراز تجاری نسبت به نرخ پس انداز و نرخ ارز مؤثر واقعی : رویکرد مارکوف سوئیچینگ چکیده هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر غیرخطی نرخ پس­انداز بر تراز تجاری ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۶۰ می­باشد. نتایج نشان می‌دهند که نرخ پس­انداز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%be/