کارنامه اقتصادی دولت در زمینه اشتغال

آمارهای مستند عملکرد دولت در حوزه اشتغال از سال ۸۴ تا ۹۰ نشان دهنده افزایش ۲۰۲ هزار نفری تعداد بیکاران است، با این حال مقامات دولتی می‌گویند با بیکاری در حد ریشه‌کنی، مبارزه شده است!
 بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کشور در ۷ سال گذشته طبق آمارهای رسمی و از زمان آغاز به کار دولتهای نهم و دهم نشان می دهد که نرخ بیکاری همچنان در وضعیت دورقمی باقی مانده و از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۴ به ۱۱.۳ درصد در سال ۸۵، ۱۰.۵ درصد در سال ۸۶، ۱۰.۴ درصد در سال ۸۷، ۱۱.۹ درصد در سال ۸۸، ۱۳.۵ درصد در ۸۹ و در نهایت ۱۲.۳ در سال گذشته در نوسان بوده است.

به گواه آمارهای موجود، نرخ بیکاری در ۷ سال اخیر چندان نشانی از عملکرد تاثیرگذار اشتغالی دولت در حوزه بازار کار ندارد و می توان گفت مجموعه فعالیت‌های مربوط به بنگاه های کوچک زودبازده، وام های خوداشتغالی، مشاغل خانگی و دیگر منابعی که در این بخش صرف شده است، نتوانسته منجر به مهار نرخ بیکاری جوانان شود.

افت عملکرد بخش کشاورزی

سهم بخش کشاورزی از اشتغال زایی نیز در ۷ سال اخیر کاهش یافته و از ۲۴.۷ درصد در سال ۸۴ به ۱۸.۶ در سال گذشته رسیده است، ضمن اینکه بررسی روند ادامه کاهش سهم کشاورزی از اشتغال در سالهای اخیر نشان می دهد آمار اشتغال زایی کشاورزی در سال های اخیر، کمترین تاثیرگذاری در بازار کار کشور را داشته است.

می توان گفت سهم اشتغال زایی کشاورزی به خدمات و صنعت منتقل شده به نحوی که سهم خدمات از ایجاد اشتغال در بازار کار از ۴۴.۹ درصد سال ۸۴ به ۴۸ درصد در سال گذشته رسیده است.

به لحاظ عددی بررسی تعداد بیکاران در ۷ سال گذشته نیز حاکی از آن است که تعداد بیکاران کشور از ۲ میلیون و ۶۷۴ هزار نفر سال ۸۴ به ۲ میلیون و ۸۷۷ هزار نفر در سال گذشته افزایش یافته است. با این حال، رکورد بالاترین آمار بیکاری در ۷ سال گذشته مربوط به سال ۸۹ به بیش از ۳ میلیون و ۲۱۸ هزارنفر بوده است.

از کل ۲۰ میلیون و ۵۱۰ هزار نفر شاغل سال ۹۰ تعداد ۳ میلیون و ۸۰۹ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۶ میلیون و ۸۴۶ هزار نفر در بخش صنعت و ۹ میلیون و ۸۵۳ هزار نفر نیز در بخش خدمات فعالیت داشته اند.

با اینکه جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در فاصله ۷ سال گذشته از ۱۶ میلیون و ۷۲۰ هزار نفر سال ۸۴ به ۱۴ میلیون و ۸۷۶ هزار نفر در سال ۹۰ کاهش یافته است، اما به دلیل تمرکز کارجویان اصلی کشور در این گروه سنی، نرخ بیکاری این گروه سنی همچنان بالا و حائز اهمیت است.

در سال ۸۴ نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۳.۳ درصد بوده که این میزان با طی نوساناتی در سال ۸۹ تا ۲۸.۷ درصد اوج گرفت و در سال گذشته به ۲۶.۵ درصد رسیده است.

جدول(۱) تغییرات ۷ ساله ۸ شاخص کلیدی بازار کار (درصد)

شاخص  ۱۳۸۴  ۱۳۸۵ ۱۳۸۶   ۱۳۸۷  ۱۳۸۸  ۱۳۸۹  ۱۳۹۰
نرخ مشارکت اقتصادی  ۴۱  ۴۰٫۴  ۳۹٫۸  ۳۸  ۳۸٫۹  ۳۸٫۳  ۳۶٫۹
نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله‌  ۱۱٫۵  ۱۱٫۳  ۱۰٫۵  ۱۰٫۴  ۱۱٫۹  ۱۳٫۵  ۱۲٫۳
نرخ بیکاری جمعیت ۱۵-۲۴ساله  ۲۳٫۳  ۲۳٫۵  ۲۲٫۳  ۲۳  ۲۴٫۷  ۲۸٫۷  ۲۶٫۵
سهم اشتغال ناقص  ۷٫۴  ۷  ۶٫۴  ۷٫۹  ۹٫۵  ۱۰٫۲  ۹
سهم شاغلان با ۴۹ساعت و‌بیشتر  ۴۶٫۶  ۴۵٫۲  ۴۵٫۶  ۴۳٫۹  ۴۱٫۴  ۴۰٫۳  ۴۰٫۱
سهم اشتغال در بخش کشاورزی  ۲۴٫۷  ۲۳٫۲  ۲۲٫۸  ۲۱٫۲  ۲۰٫۹  ۱۹٫۲  ۱۸٫۶
سهم اشتغال در بخش صنعت  ۳۰٫۳  ۳۱٫۷  ۳۲  ۳۲٫۲  ۳۱٫۸  ۳۲٫۲  ۳۳٫۴
سهم اشتغال در بخش خدمات  ۴۴٫۹  ۴۵٫۱  ۴۵٫۱  ۴۶٫۵  ۴۷٫۳  ۴۸٫۶  ۴۸


جدول(۲) تغییرات جمعیتی مقایسه‌ای در بازار کار (میلیون نفر)

 شرح  ۱۳۸۴  ۱۳۸۵  ۱۳۸۶ ۱۳۸۷   ۱۳۸۸  ۱۳۸۹  ۱۳۹۰
 جمعیت فعال  ۲۳٫۲  ۲۳٫۴  ۲۳٫۵  ۲۲٫۹  ۲۳٫۸  ۲۳٫۸  ۲۳٫۳
 جمعیت ۱۰ساله و بیشتر  ۵۶٫۷  ۵۸٫۱  ۵۹٫۲  ۶۰ ۶۱٫۳  ۶۲٫۴  ۶۳٫۴
 جمعیت ۱۵-۲۴ساله  ۱۶٫۷  ۱۶٫۷  ۱۶٫۶  ۱۶٫۵  ۱۶  ۱۵٫۵  ۱۴٫۸
 جمعیت دارای اشتغال ناقص  ۱٫۵  ۱٫۴  ۱٫۳  ۱٫۶  ۱٫۹  ۲٫۱  ۱٫۸
 جمعیت شاغلین ۱۰ساله و بیشتر  ۲۰٫۶  ۲۰٫۸  ۲۱  ۲۰٫۵  ۲۱  ۲۰٫۶  ۲۰٫۵
 جمعیت بیکاران ۱۰ساله و بیشتر  ۲٫۶  ۲٫۶  ۲٫۴  ۲٫۴  ۲٫۸  ۳٫۲  ۲٫۸
 جمعیت شاغلین در بخش کشاورزی  ۵  ۴٫۸  ۴٫۸  ۴٫۳  ۴٫۳  ۳٫۹  ۳٫۸
 جمعیت شاغلین در بخش صنعت  ۶٫۲  ۶٫۶  ۶٫۷  ۶٫۶  ۶٫۶  ۶٫۶  ۶٫۸
 جمعیت شاغلین در بخش خدمات  ۹٫۲  ۹٫۴  ۹٫۵  ۹٫۵  ۹٫۹  ۱۰  ۹٫۸

افزایش اشتغال ناقص

سهم اشتغال ناقص از ۷.۴ درصد در سال ۸۴ به ۹ درصد در سال ۹۰ افزایش یافته و در نقطه مقابل نیز سهم شاغلان با ۴۹ ساعت کار در هفته و به عبارتی، اشتغال کامل نیز از ۴۶.۶ به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است. به تعبیر دیگر می توان گفت در فاصله ۷ سال گذشته تعداد بیشتری از کارجویان مجبور شده اند برای ورود به بازار کار به مشاغل غیررسمی و غیردائم، فصلی و موقت رو بیاروند.

همچنین این آمارها نشان دهنده این است که با وجود تلاش بسیاری از گروه های شاغل در بخش های مختلف برای انجام اضافه کاری و دریافتی بیشتر، بنگاه ها ترجیح داده اند این روند را اصلاح کرده و از این رو، دستیابی شاغلان به ساعات کار بیشتر کاهش یافته است.

____________
منبع: خبرگزاری مهر

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.