روش پاش

______________________________________________________________

محاسبه سری زمانی حسابهای ملی و منطقه ای (استانی) در اقتصاد ایران به قیمتهای ثابت با استفاده از روش پاش
“به تفکیک ۷۲ رشته فعالیت طی دوره زمانی (۱۳۸۸-۱۳۷۹) “

جلد دوم: نتایج محاسبات روش پاش

نویسنده و پژوهشگر
محمد علی فنی
دانشجوی دکترا اقتصاد دانشگاه شیراز و مدیر گروه تحقیقات و تدوین حسابهای اقتصادی

با همکاری
ساناز شش بلوکی کریمی
کارشناس گروه تحقیقات و تدوین حسابهای اقتصادی

تیر ماه۱۳۹۱
______________________________________________________________

در صورت تمایل به تهیه کتاب بصورت E book به انتهای همین برگه مراجعه شود

چکیده

در این مطالعه برای نخستین بار در چارچوب اقتصاد ایران مقادیر حقیقی سری زمانی حسابهای ملی و منطقه ای (استانی) برای یک دوره ده ساله از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۸ به صورت دو طرفه، غیر مستقیم و با استفاده از سه ابزار محاسباتی پاش، لاسپیرز و محقق ساخته که برگرفته از ایده روش جدید وزن – زنجیره ای است، در ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی محاسبه شده اند.
همچنین برای نخستین بار نرخ های حقیقی رشد رشته فعالیتهای عمده اقتصادی به تفکیک مناطق (استانها) در بازه زمانی مورد اشاره محاسبه و ارایه شده اند.
محاسبه بهره وری نیروی کار در بازه زمانی ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۸ و در بخشهای عمده اقتصادی به تفکیک مناطق کشور از دیگر اهداف این پژوهش بوده که نتایج این محاسبات نیز به تفکیک سه روش محاسباتی ارایه شده اند.
در انتها چندین راهکار کاربردی جهت انجام محاسبات آتی مقادیر حقیقی حسابهای ملی و منطقه ای ارایه شده اند که از جمله مهمترین آنها توصیه به انجام محاسبات توسط دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران بر اساس روش وزن- زنجیره ای و به صورت مستقیم است.

______________________________________________________________

کتاب مورد اشاره در ۷۴۶ صفحه تهیه شده و آماده ارایه است.
در این کتاب نتایج محاسبه تولید ناخالص داخلی استانهای کشور به قیمتهای ثابت سال ۱۳۷۶ “:با روش پاش”  همراه با مقادیر ستانده، مصارف واسطه و ارزش افزوده به تفکیک ۷۲رشته  فعالیت اقتصادی در ۳۰ استان کشور در فاصله زمانی سالهای ۷۹ لغایت ۸۸ ارایه شده است.
نرخهای حقیقی رشد اقتصادی به تفکیک استانهای کشور دررشته فعالیت های عمده اقتصادی برای دوره زمانی ۸۸-۱۳۷۹ با استناد به نتایج محاسبات ارزش افزوده محاسبه و ارایه شده اند.

  در کنار اطلاعات مربوط به مقادیر فوق بهره وری نیروی کار به تفکیک استانهای کشور دررشته فعالیت های عمده اقتصادی نیز برای دوره زمانی ۸۸-۱۳۸۴ با استناد به نتایج محاسبات ارزش افزوده محاسبه و ارایه شده اند که این اطلاعات نیز برای نخستین بار در چارچوب اقتصاد ایران محاسبه و ارایه می شوند.

فهرست جداول و اطلاعات ارایه شده در این کتاب به قرار زیر است.

عنوان جدول

صفحه

جدول شماره ۱: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش پاش)

۱

جدول شماره ۲: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش پاش)

۴

جدول شماره ۳: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش پاش)

۷

جدول شماره ۴: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش پاش)

۱۰

جدول شماره ۵: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش پاش)

۱۳

جدول شماره ۶: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش پاش)

۱۶

جدول شماره ۷: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش پاش)

۱۹

جدول شماره ۸: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش پاش)

۲۲

جدول شماره ۹: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش پاش)

۲۵

جدول شماره ۱۰: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش پاش)

۲۸

جدول شماره ۱۱: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴      (روش پاش)

۳۱

جدول شماره ۱۲: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش پاش)

۳۴

جدول شماره ۱۳: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵     (روش پاش)

۳۷

جدول شماره ۱۴: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش پاش)

۴۰

جدول شماره ۱۵: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش پاش)

۴۳

جدول شماره ۱۶: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش پاش)

۴۶

جدول شماره ۱۷: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش پاش)

۴۹

جدول شماره ۱۸: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش پاش)

۵۲

جدول شماره ۱۹: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش پاش)

۵۵

جدول شماره ۲۰: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش پاش)

۵۸

جدول شماره ۲۱: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش پاش)

۶۱

جدول شماره ۲۲: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش پاش)

۶۴

جدول شماره ۲۳: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش پاش)

۶۷

جدول شماره ۲۴: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش پاش)

۷۰

جدول شماره ۲۵: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش پاش)

۷۳

جدول شماره ۲۶: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش پاش)

۷۶

جدول شماره ۲۷: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش پاش)

۷۹

جدول شماره ۲۸: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش پاش)

۸۲

جدول شماره ۲۹: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش پاش)

۸۵

جدول شماره ۳۰: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش پاش)

۸۸

جدول شماره ۳۱: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش پاش)

۹۱

جدول شماره ۳۲: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش پاش)

۹۴

جدول شماره ۳۳: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش پاش)

۹۷

جدول شماره ۳۴: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش پاش)

۱۰۰

جدول شماره ۳۵: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش پاش)

۱۰۳

جدول شماره ۳۶: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش پاش)

۱۰۶

جدول شماره ۳۷: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش پاش)

۱۰۹

جدول شماره ۳۸: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش پاش)

۱۱۲

جدول شماره ۳۹: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش پاش)

۱۱۵

جدول شماره ۴۰: بهره وری نیروی کار در بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در دوره سال ۱۳۸۴ (روش پاش)

۱۱۸

جدول شماره ۴۱: بهره وری نیروی کار در بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در دوره سال ۱۳۸۵ (روش پاش)

۱۲۰

جدول شماره ۴۲: بهره وری نیروی کار در بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در دوره سال ۱۳۸۶ (روش پاش)

۱۲۲

جدول شماره ۴۳: بهره وری نیروی کار در بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در دوره سال ۱۳۸۷ (روش پاش)

۱۲۴

جدول شماره ۴۴: بهره وری نیروی کار در بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در دوره سال ۱۳۸۸ (روش پاش)

۱۲۶

جدول شماره ۴۵: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش پاش)

۱۲۸

جدول شماره ۴۶: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش پاش)

۱۴۴

جدول شماره ۴۷: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش پاش)

۱۶۰

جدول شماره ۴۸: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش پاش)

۱۷۶

جدول شماره ۴۹: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش پاش)

۱۹۲

جدول شماره ۵۰: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش پاش)

۲۰۸

جدول شماره ۵۱: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش پاش)

۲۲۴

جدول شماره ۵۲: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش پاش)

۲۴۰

جدول شماره ۵۳: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش پاش)

۲۵۶

جدول شماره ۵۴: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش پاش)

۲۷۲

جدول شماره ۵۵: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش پاش)

۲۸۸

جدول شماره ۵۶: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش پاش)

۳۰۴

جدول شماره ۵۷: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش پاش)

۳۲۰

جدول شماره ۵۸: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش پاش)

۳۳۶

جدول شماره ۵۹: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش پاش)

۳۵۲

جدول شماره ۶۰: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش پاش)

۳۶۸

جدول شماره ۶۱: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش پاش)

۳۸۴

جدول شماره ۶۲: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش پاش)

۴۰۰

جدول شماره ۶۳: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش پاش)

۴۱۶

جدول شماره ۶۴: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش پاش)

۴۳۲

جدول شماره ۶۵: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش پاش)

۴۴۸

جدول شماره ۶۶: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش پاش)

۴۶۴

جدول شماره ۶۷: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش پاش)

۴۸۰

جدول شماره ۶۸: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش پاش)

۴۹۶

جدول شماره ۶۹: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش پاش)

۵۱۲

جدول شماره ۷۰: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش پاش)

۵۲۸

جدول شماره ۷۱: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش پاش)

۵۴۴

جدول شماره ۷۲: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش پاش)

۵۶۰

جدول شماره ۷۳: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش پاش)

۵۷۶

جدول شماره ۷۴: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش پاش)

۵۹۲

جدول شماره ۷۵: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان آذربایجان شرقی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۰۸

جدول شماره ۷۶: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان آذربایجان غربی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۱۲

جدول شماره ۷۷: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان اردبیل به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۱۶

جدول شماره ۷۸: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان اصفهان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹   (روش پاش)

۶۲۰

جدول شماره ۷۹: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان ایلام به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۲۴

جدول شماره ۸۰: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان بوشهر به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۲۸

جدول شماره ۸۱: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان تهران به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۳۲

جدول شماره ۸۲: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان چهار محال و بختیاری به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۳۶

جدول شماره ۸۳:ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان خراسان جنوبی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹  (روش پاش)

۶۴۰

جدول شماره ۸۴: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان خراسان رضوی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹  (روش پاش)

۶۴۲

جدول شماره ۸۵:ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان خراسان شمالی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۴۶

جدول شماره ۸۶: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان خوزستان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹  (روش پاش)

۶۴۸

جدول شماره ۸۷: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان زنجان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۵۲

جدول شماره ۸۸: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان سمنان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۵۶

جدول شماره ۸۹: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۶۰

جدول شماره ۹۰: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان فارس به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۶۴

جدول شماره ۹۱: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان قزوین به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۶۸

جدول شماره ۹۲: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان قم به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۷۲

جدول شماره ۹۳: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان کردستان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹   (روش پاش)

۶۷۶

جدول شماره ۹۴: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان کرمان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۸۰

جدول شماره ۹۵: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان کرمانشاه به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۸۴

جدول شماره ۹۶: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان کهکیلویه و بویر احمد به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۸۸

جدول شماره ۹۷: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان گلستان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۹۲

جدول شماره ۹۸: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان گیلان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۶۹۶

جدول شماره ۹۹: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان لرستان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۷۰۰

جدول شماره ۱۰۰: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان مازندران به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹   (روش پاش)

۷۰۴

جدول شماره ۱۰۱: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان مرکزی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹  (روش پاش)

۷۰۸

جدول شماره ۱۰۲: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان هرمزگان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۷۱۲

جدول شماره ۱۰۳: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان همدان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹  (روش پاش)

۷۱۶

جدول شماره ۱۰۴: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان یزد به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۷۲۰

________________________________________

جهت انجام این پژوهش زمان، هزینه  و انرژی زیادی صرف شده و حال آنکه بر خلاف رویه انجام تحقیقاتی کاربردی از این دست، این پژوهش در قالب یک طرح تحقیقاتی که توسط نهاد، سازمان و یا ارگانی مستقل درخواست و حمایت مالی شود انجام نشده است. با توجه به تجارب تحصیلی و شغلی محقق این پژوهش، دغدغه و انگیزه ای قوی جهت انجام این مهم وجود داشته است  و نگارنده امیدوار است که با انجام این پژوهش، سهمی از دین خود را به میهن خویش ادا کرده باشد.

(دانلود جلد دوم کتاب)      

_________________________________________

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d8%b4/