روش وزن-زنجیره ای

______________________________________________________________
محاسبه مقادیر حقیقی سری زمانی حسابهای ملی و منطقه ای (استانی) در اقتصاد ایران با استفاده از روش وزن-زنجیره ای
“به تفکیک ۷۲ رشته فعالیت طی دوره زمانی (۱۳۸۸-۱۳۷۹) “

جلد چهارم: نتایج محاسبات روش وزن-زنجیره ای

نویسنده و پژوهشگر
محمد علی فنی
دانشجوی دکترا اقتصاد دانشگاه شیراز و مدیر گروه تحقیقات و تدوین حسابهای اقتصادی

با همکاری
ساناز شش بلوکی کریمی
کارشناس گروه تحقیقات و تدوین حسابهای اقتصادی
تیر ماه۱۳۹۱
______________________________________________________________

 

در صورت تمایل به تهیه کتاب بصورت E book به انتهای همین برگه مراجعه شود

چکیده

در این مطالعه برای نخستین بار در چارچوب اقتصاد ایران مقادیر حقیقی سری زمانی حسابهای ملی و منطقه ای (استانی) برای یک دوره ده ساله از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۸ به صورت دو طرفه، غیر مستقیم و با استفاده از سه ابزار محاسباتی پاش، لاسپیرز و محقق ساخته که برگرفته از ایده روش جدید وزن – زنجیره ای است، در ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی محاسبه شده اند.
همچنین برای نخستین بار نرخ های حقیقی رشد رشته فعالیتهای عمده اقتصادی به تفکیک مناطق (استانها) در بازه زمانی مورد اشاره محاسبه و ارایه شده اند.
محاسبه بهره وری نیروی کار در بازه زمانی ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۸ و در بخشهای عمده اقتصادی به تفکیک مناطق کشور از دیگر اهداف این پژوهش بوده که نتایج این محاسبات نیز به تفکیک سه روش محاسباتی ارایه شده اند.
در انتها چندین راهکار کاربردی جهت انجام محاسبات آتی مقادیر حقیقی حسابهای ملی و منطقه ای ارایه شده اند که از جمله مهمترین آنها توصیه به انجام محاسبات توسط دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران بر اساس روش وزن- زنجیره ای و به صورت مستقیم است.

______________________________________________________________

کتاب مورد اشاره در۷۴۹ صفحه تهیه شده و آماده ارایه است.
در این کتاب نتایج محاسبه مقادیر حقیقی تولید ناخالص داخلی استانهای کشور  “با روش وزن-زنجیره ای”  همراه با مقادیر حقیقی ستانده، مصارف واسطه و ارزش افزوده به تفکیک ۷۲رشته فعالیت اقتصادی در ۳۰ استان کشور در فاصله زمانی سالهای ۷۹ لغایت ۸۸ ارایه شده است.
نرخهای حقیقی رشد اقتصادی به تفکیک استانهای کشور دررشته فعالیت های عمده اقتصادی برای دوره زمانی ۸۸-۱۳۷۹ با استناد به نتایج محاسبات ارزش افزوده محاسبه و ارایه شده اند.

در کنار اطلاعات مربوط به مقادیر فوق بهره وری نیروی کار به تفکیک استانهای کشور دررشته فعالیت های عمده اقتصادی نیز برای دوره زمانی ۸۸-۱۳۸۴ با استناد به نتایج محاسبات ارزش افزوده محاسبه و ارایه شده اند که این اطلاعات نیز برای نخستین بار در چارچوب اقتصاد ایران محاسبه و ارایه می شوند.

فهرست جداول و اطلاعات ارایه شده در این کتاب به قرار زیر است.

عنوان جدول

صفحه

جدول شماره ۱: مقدار حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۱

جدول شماره ۲: مقدار حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۰ (روش وزن-زنجیره ای)

۴

جدول شماره ۳: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۰ (روش وزن-زنجیره ای)

۷

جدول شماره ۴: مقدار حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۱ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۰

جدول شماره ۵: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۱  (روش وزن-زنجیره ای)

۱۳

جدول شماره ۶: مقدار حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۲ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۶

جدول شماره ۷: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۲ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۹

جدول شماره ۸: مقدار حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۳ (روش وزن-زنجیره ای)

۲۲

جدول شماره ۹: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۳ (روش وزن-زنجیره ای)

۲۵

جدول شماره ۱۰: مقدار حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۴ (روش وزن-زنجیره ای)

۲۸

جدول شماره ۱۱: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۴ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۱

جدول شماره ۱۲: مقدار حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۵ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۴

جدول شماره ۱۳: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۵ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۷

جدول شماره ۱۴: مقدار حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۶ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۰

جدول شماره ۱۵: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۶ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۳

جدول شماره ۱۶: مقدار حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۷ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۶

جدول شماره ۱۷: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال (روش وزن-زنجیره ای)۱۳۸۷

۴۹

جدول شماره ۱۸: مقدار حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۸  (روش وزن-زنجیره ای)

۵۲

جدول شماره ۱۹: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۸ (روش وزن-زنجیره ای)

۵۵

جدول شماره ۲۰: مقدار حقیقی ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۵۸

جدول شماره ۲۱: مقدار حقیقی ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۰ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۱

جدول شماره ۲۲: مقدار حقیقی ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۱ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۴

جدول شماره ۲۳: مقدار حقیقی ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۲ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۷

جدول شماره ۲۴: مقدار حقیقی ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۳ (روش وزن-زنجیره ای)

۷۰

جدول شماره ۲۵: مقدار حقیقی ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۴ (روش وزن-زنجیره ای)

۷۳

جدول شماره ۲۶: مقدار حقیقی ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۵ (روش وزن-زنجیره ای)

۷۶

جدول شماره ۲۷: مقدار حقیقی ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۶ (روش وزن-زنجیره ای)

۷۹

جدول شماره ۲۸: مقدار حقیقی ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۷ (روش وزن-زنجیره ای)

۸۲

جدول شماره ۲۹: مقدار حقیقی ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۸ (روش وزن-زنجیره ای)

۸۵

جدول شماره ۳۰: مقدار حقیقی مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۸۸

جدول شماره ۳۱: مقدار حقیقی مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۰ (روش وزن-زنجیره ای)

۹۱

جدول شماره ۳۲: مقدار حقیقی مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استاندر سال ۱۳۸۱ (روش وزن-زنجیره ای)

۹۴

جدول شماره ۳۳: مقدار حقیقی مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۲  (روش وزن-زنجیره ای)

۹۷

جدول شماره ۳۴: مقدار حقیقی مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۳  (روش وزن-زنجیره ای)

۱۰۰

جدول شماره ۳۵: مقدار حقیقی مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۴ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۰۳

جدول شماره ۳۶: مقدار حقیقی مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۵ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۰۶

جدول شماره ۳۷: مقدار حقیقی مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۶ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۰۹

جدول شماره ۳۸: مقدار حقیقی مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۷ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۱۲

جدول شماره ۳۹: مقدار حقیقی مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۸  (روش وزن-زنجیره ای)

۱۱۵

جدول شماره ۴۰: بهره وری نیروی کار در بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۴ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۱۸

جدول شماره ۴۱: بهره وری نیروی کار در بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۵ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۲۰

جدول شماره ۴۲: بهره وری نیروی کار در بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۶ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۲۲

جدول شماره ۴۳: بهره وری نیروی کار در بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۷ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۲۴

جدول شماره ۴۴: بهره وری نیروی کار در بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۸ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۲۶

جدول شماره ۴۵: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۲۸

جدول شماره ۴۶: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۰ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۴۴

جدول شماره ۴۷: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۱ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۶۰

جدول شماره ۴۸: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۲ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۷۶

جدول شماره ۴۹: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۳ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۹۲

جدول شماره ۵۰: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۴ (روش وزن-زنجیره ای)

۲۰۸

جدول شماره ۵۱: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۵ (روش وزن- زنجیره ای)

۲۲۴

جدول شماره ۵۲: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۶ (روش وزن-زنجیره ای)

۲۴۰

جدول شماره ۵۳: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۷ (روش وزن-زنجیره ای)

۲۵۶

جدول شماره ۵۴: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۸ (روش وزن-زنجیره ای)

۲۷۲

جدول شماره ۵۵: مقدار حقیقی ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۲۸۸

جدول شماره ۵۶: مقدار حقیقی ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۰ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۰۴

جدول شماره ۵۷: مقدار حقیقی ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۱ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۲۰

جدول شماره ۵۸: مقدار حقیقی ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۲ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۳۶

جدول شماره ۵۹: مقدار حقیقی ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۳ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۵۲

جدول شماره ۶۰: مقدار حقیقی ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۴ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۶۸

جدول شماره ۶۱: مقدار حقیقی ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۵ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۸۴

جدول شماره ۶۲: مقدار حقیقی ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۶ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۰۰

جدول شماره ۶۳: مقدار حقیقی ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۷ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۱۶

جدول شماره ۶۴: مقدار حقیقی ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۸ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۳۲

جدول شماره ۶۵: مقدار حقیقی مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۴۸

جدول شماره ۶۶: مقدار حقیقی مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۰ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۶۴

جدول شماره ۶۷: مقدار حقیقی مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۱  (روش وزن-زنجیره ای)

۴۸۰

جدول شماره ۶۸: مقدار حقیقی مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۲  (روش وزن-زنجیره ای)

۴۹۶

جدول شماره ۶۹: مقدار حقیقی مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۳ (روش وزن-زنجیره ای)                                 

۵۱۲

جدول شماره ۷۰: مقدار حقیقی مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۴ (روش وزن-زنجیره ای)

۵۲۸

جدول شماره ۷۱: مقدار حقیقی مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۵ (روش وزن-زنجیره ای)

۵۴۴

جدول شماره ۷۲: مقدار حقیقی مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۶ (روش وزن-زنجیره ای)

۵۶۰

جدول شماره ۷۳: مقدار حقیقی مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۷ (روش وزن-زنجیره ای)

۵۷۶

جدول شماره ۷۴: مقدار حقیقی مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۸ (روش وزن-زنجیره ای)

۵۹۲

جدول شماره ۷۵: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان آذربایجان شرقی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۰۸

جدول شماره ۷۶: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان آذربایجان غربی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۱۲

جدول شماره ۷۷: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان اردبیل در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۱۶

جدول شماره ۷۸: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان اصفهان در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۲۰

جدول شماره ۷۹: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان ایلام در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۲۴

جدول شماره ۸۰: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان بوشهر در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۲۸

جدول شماره ۸۱: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان تهران در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۳۲

جدول شماره ۸۲: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان چهار محال و بختیاری به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۳۶

جدول شماره ۸۳:مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان خراسان جنوبی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۴۰

جدول شماره ۸۴: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان خراسان رضوی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۴۲

جدول شماره ۸۵: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان خراسان شمالی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۴۶

جدول شماره ۸۶: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان خوزستان در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۴۸

جدول شماره ۸۷: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان زنجان در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۵۲

جدول شماره ۸۸: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان سمنان در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۵۶

جدول شماره ۸۹: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹  (روش وزن-زنجیره ای)

۶۶۰

جدول شماره ۹۰:مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان فارس در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۶۴

جدول شماره ۹۱: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان قزوین در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۶۸

جدول شماره ۹۲: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان قم در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۷۲

جدول شماره ۹۳: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان کردستان در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۷۶

جدول شماره ۹۴: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان کرمان در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۸۰

جدول شماره ۹۵: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان کرمانشاه در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۸۴

جدول شماره ۹۶: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان کهکیلویه و بویر احمد در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۸۸

جدول شماره ۹۷: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان گلستان در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۹۲

جدول شماره ۹۸: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان گیلان در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۶۹۶

جدول شماره ۹۹: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان لرستان در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۷۰۰

جدول شماره ۱۰۰: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان مازندران در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۷۰۴

جدول شماره ۱۰۱: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان مرکزی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹  (روش وزن-زنجیره ای)

۷۰۸

جدول شماره ۱۰۲: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان هرمزگان در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۷۱۲

جدول شماره ۱۰۳:مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان همدان در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹  (روش وزن-زنجیره ای)

۷۱۶

جدول شماره ۱۰۴: مقدار حقیقی ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان یزد در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹  (روش وزن-زنجیره ای)

۷۲۰

________________________________________

جهت انجام این پژوهش زمان، هزینه  و انرژی زیادی صرف شده و حال آنکه بر خلاف رویه انجام تحقیقاتی کاربردی از این دست، این پژوهش در قالب یک طرح تحقیقاتی که توسط نهاد، سازمان و یا ارگانی مستقل درخواست و حمایت مالی شود انجام نشده است. با توجه به تجارب تحصیلی و شغلی محقق این پژوهش، دغدغه و انگیزه ای قوی جهت انجام این مهم وجود داشته است  و نگارنده امیدوار است که با انجام این پژوهش، سهمی از دین خود را به میهن خویش ادا کرده باشد.

(دانلود جلد چهارم کتاب)      

_________________________________________

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/