روش لاسپیرز

______________________________________________________________
محاسبه سری زمانی حسابهای ملی و منطقه ای (استانی) در اقتصاد ایران به قیمتهای ثابت بااستفاده از روش لاسپیرز
“به تفکیک ۷۲ رشته فعالیت طی دوره زمانی (۱۳۸۸-۱۳۷۹) “

جلد سوم: نتایج محاسبات روش لاسپیرز

نویسنده و پژوهشگر
محمد علی فنی
دانشجوی دکترا اقتصاد دانشگاه شیراز و مدیر گروه تحقیقات و تدوین حسابهای اقتصادی

با همکاری
ساناز شش بلوکی کریمی
کارشناس گروه تحقیقات و تدوین حسابهای اقتصادی
تیر ماه۱۳۹۱
______________________________________________________________

در صورت تمایل به تهیه کتاب بصورت E book به انتهای همین برگه مراجعه شود

چکیده

در این مطالعه برای نخستین بار در چارچوب اقتصاد ایران مقادیر حقیقی سری زمانی حسابهای ملی و منطقه ای (استانی) برای یک دوره ده ساله از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۸ به صورت دو طرفه، غیر مستقیم و با استفاده از سه ابزار محاسباتی پاش، لاسپیرز و محقق ساخته که برگرفته از ایده روش جدید وزن – زنجیره ای است، در ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی محاسبه شده اند.
همچنین برای نخستین بار نرخ های حقیقی رشد رشته فعالیتهای عمده اقتصادی به تفکیک مناطق (استانها) در بازه زمانی مورد اشاره محاسبه و ارایه شده اند.
محاسبه بهره وری نیروی کار در بازه زمانی ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۸ و در بخشهای عمده اقتصادی به تفکیک مناطق کشور از دیگر اهداف این پژوهش بوده که نتایج این محاسبات نیز به تفکیک سه روش محاسباتی ارایه شده اند.
در انتها چندین راهکار کاربردی جهت انجام محاسبات آتی مقادیر حقیقی حسابهای ملی و منطقه ای ارایه شده اند که از جمله مهمترین آنها توصیه به انجام محاسبات توسط دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران بر اساس روش وزن- زنجیره ای و به صورت مستقیم است.

______________________________________________________________

کتاب مورد اشاره در ۷۴۸ صفحه تهیه شده و آماده ارایه است.
در این کتاب نتایج محاسبه تولید ناخالص داخلی استانهای کشور به قیمتهای ثابت سال ۱۳۷۶ “با روش لاسپیرز” همراه با مقادیر ستانده، مصارف واسطه و ارزش افزوده به تفکیک ۷۲رشته فعالیت اقتصادی در ۳۰ استان کشور در فاصله زمانی سالهای ۷۹ لغایت ۸۸ ارایه شده است.
نرخهای حقیقی رشد اقتصادی به تفکیک استانهای کشور دررشته فعالیت های عمده اقتصادی برای دوره زمانی ۸۸-۱۳۷۹ با استناد به نتایج محاسبات ارزش افزوده محاسبه و ارایه شده اند.

در کنار اطلاعات مربوط به مقادیر فوق بهره وری نیروی کار به تفکیک استانهای کشور دررشته فعالیت های عمده اقتصادی نیز برای دوره زمانی ۸۸-۱۳۸۴ با استناد به نتایج محاسبات ارزش افزوده محاسبه و ارایه شده اند که این اطلاعات نیز برای نخستین بار در چارچوب اقتصاد ایران محاسبه و ارایه می شوند.

فهرست جداول و اطلاعات ارایه شده در این کتاب به قرار زیر است.

عنوان جدول

صفحه

جدول شماره ۱: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۱

جدول شماره ۲: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش لاسپیرز)

۴

جدول شماره ۳: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش لاسپیرز)

۷

جدول شماره ۴: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش لاسپیرز)

۱۰

جدول شماره ۵: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش لاسپیرز)

۱۳

جدول شماره ۶: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش لاسپیرز)

۱۶

جدول شماره ۷: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش لاسپیرز)

۱۹

جدول شماره ۸: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش لاسپیرز)

۲۲

جدول شماره ۹: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش لاسپیرز)

۲۵

جدول شماره ۱۰: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش لاسپیرز)

۲۸

جدول شماره ۱۱: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴  (روش لاسپیرز)

۳۱

جدول شماره ۱۲: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش لاسپیرز)

۳۴

جدول شماره ۱۳: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش لاسپیرز)

۳۷

جدول شماره ۱۴: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش لاسپیرز)

۴۰

جدول شماره ۱۵: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش لاسپیرز)

۴۳

جدول شماره ۱۶: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش لاسپیرز)

۴۶

جدول شماره ۱۷: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش لاسپیرز)

۴۹

جدول شماره ۱۸: ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش لاسپیرز)

۵۲

جدول شماره ۱۹: نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش لاسپیرز)

۵۵

جدول شماره ۲۰: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۵۸

جدول شماره ۲۱: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش لاسپیرز)

۶۱

جدول شماره ۲۲: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش لاسپیرز)

۶۴

جدول شماره ۲۳: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش لاسپیرز)

۶۷

جدول شماره ۲۴: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش لاسپیرز)

۷۰

جدول شماره ۲۵: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش لاسپیرز)

۷۳

جدول شماره ۲۶: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش لاسپیرز)

۷۶

جدول شماره ۲۷: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش لاسپیرز)

۷۹

جدول شماره ۲۸: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش لاسپیرز)

۷۲

جدول شماره ۲۹: ستانده بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش لاسپیرز)

۸۵

جدول شماره ۳۰: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۸۸

جدول شماره ۳۱: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش لاسپیرز)

۹۱

جدول شماره ۳۲: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش لاسپیرز)

۹۴

جدول شماره ۳۳: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش لاسپیرز)

۹۷

جدول شماره ۳۴: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش لاسپیرز)

۱۰۰

جدول شماره ۳۵: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش لاسپیرز)

۱۰۳

جدول شماره ۳۶: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش لاسپیرز)

۱۰۶

جدول شماره ۳۷: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش لاسپیرز)

۱۰۹

جدول شماره ۳۸: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش لاسپیرز)

۱۱۲

جدول شماره ۳۹: مصارف واسطه بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش لاسپیرز)

۱۱۵

جدول شماره ۴۰: بهره وری نیروی کار در بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در دوره سال ۱۳۸۴ (روش لاسپیرز)

۱۱۸

جدول شماره ۴۱: بهره وری نیروی کار در بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در دوره سال ۱۳۸۵ (روش لاسپیرز)

۱۲۰

جدول شماره ۴۲: بهره وری نیروی کار در بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در دوره سال ۱۳۸۶ (روش لاسپیرز)

۱۲۲

جدول شماره ۴۳: بهره وری نیروی کار در بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در دوره سال ۱۳۸۷ (روش لاسپیرز)

۱۲۴

جدول شماره ۴۴: بهره وری نیروی کار در بخشهای پانزده گانه اقتصادی به تفکیک استان در دوره سال ۱۳۸۸ (روش لاسپیرز)

۱۲۶

جدول شماره ۴۵: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۱۲۸

جدول شماره ۴۶: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش لاسپیرز)

۱۴۴

جدول شماره ۴۷: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش لاسپیرز)

۱۶۰

جدول شماره ۴۸: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش لاسپیرز)

۱۷۶

جدول شماره ۴۹: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش لاسپیرز)

۱۹۲

جدول شماره ۵۰: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش لاسپیرز)

۲۰۸

جدول شماره ۵۱: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش لاسپیرز)

۲۲۴

جدول شماره ۵۲: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش لاسپیرز)

۲۴۰

جدول شماره ۵۳: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش لاسپیرز)

۲۵۶

جدول شماره ۵۴: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش لاسپیرز)

۲۷۲

جدول شماره ۵۵: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۲۸۸

جدول شماره ۵۶: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش لاسپیرز)

۳۰۴

جدول شماره ۵۷: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش لاسپیرز)

۳۲۰

جدول شماره ۵۸: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش لاسپیرز)

۳۳۶

جدول شماره ۵۹: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش لاسپیرز)

۳۵۲

جدول شماره ۶۰: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش لاسپیرز)

۳۶۸

جدول شماره ۶۱: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش لاسپیرز)

۳۸۴

جدول شماره ۶۲: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش لاسپیرز)

۴۰۰

جدول شماره ۶۳: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش لاسپیرز)

۴۱۶

جدول شماره ۶۴: ستانده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش لاسپیرز)

۴۳۲

جدول شماره ۶۵: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۴۴۸

جدول شماره ۶۶: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش لاسپیرز)

۴۶۴

جدول شماره ۶۷: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش لاسپیرز)

۴۸۰

جدول شماره ۶۸: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش لاسپیرز)

۴۹۶

جدول شماره ۶۹: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش لاسپیرز)

۵۱۲

جدول شماره ۷۰: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش لاسپیرز)

۵۲۸

جدول شماره ۷۱: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش لاسپیرز)

۵۴۴

جدول شماره ۷۲: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش لاسپیرز)

۵۶۰

جدول شماره ۷۳: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش لاسپیرز)

۵۷۶

جدول شماره ۷۴: مصارف واسطه ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش لاسپیرز)

۵۹۲

جدول شماره ۷۵: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان آذربایجان شرقی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۰۸

جدول شماره ۷۶: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان آذربایجان غربی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۱۲

جدول شماره ۷۷: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان اردبیل به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۱۶

جدول شماره ۷۸: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان اصفهان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۲۰

جدول شماره ۷۹: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان ایلام به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۲۴

جدول شماره ۸۰: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان بوشهر به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۲۸

جدول شماره ۸۱: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان تهران به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹  (روش لاسپیرز)

۶۳۲

جدول شماره ۸۲: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان چهار محال و بختیاری به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹(روش لاسپیرز)

۶۳۶

جدول شماره ۸۳:ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان خراسان جنوبی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۴۰

جدول شماره ۸۴: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان خراسان رضوی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)         

۶۴۲

جدول شماره ۸۵:ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان خراسان شمالی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۴۶

جدول شماره ۸۶: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان خوزستان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۴۸

جدول شماره ۸۷: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان زنجان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۵۲

جدول شماره ۸۸: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان سمنان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۵۶

جدول شماره ۸۹: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۶۰

جدول شماره ۹۰: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان فارس به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۶۴

جدول شماره ۹۱: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان قزوین به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۶۸

جدول شماره ۹۲: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان قم به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۷۲

جدول شماره ۹۳: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان کردستان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۷۶

جدول شماره ۹۴: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان کرمان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۸۰

جدول شماره ۹۵: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان کرمانشاه به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۸۴

جدول شماره ۹۶: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان کهکیلویه و بویر احمد به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۸۸

جدول شماره ۹۷: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان گلستان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۹۲

جدول شماره ۹۸: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان گیلان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۶۹۶

جدول شماره ۹۹: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان لرستان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۷۰۰

جدول شماره ۱۰۰: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان مازندران به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹  (روش لاسپیرز)

۷۰۴

جدول شماره ۱۰۱: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان مرکزی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۷۰۸

جدول شماره ۱۰۲: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان هرمزگان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۷۱۲

جدول شماره ۱۰۳: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان همدان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۷۱۶

جدول شماره ۱۰۴: ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی استان یزد به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹  (روش لاسپیرز)

۷۲۰

________________________________________

جهت انجام این پژوهش زمان، هزینه  و انرژی زیادی صرف شده و حال آنکه بر خلاف رویه انجام تحقیقاتی کاربردی از این دست، این پژوهش در قالب یک طرح تحقیقاتی که توسط نهاد، سازمان و یا ارگانی مستقل درخواست و حمایت مالی شود انجام نشده است. با توجه به تجارب تحصیلی و شغلی محقق این پژوهش، دغدغه و انگیزه ای قوی جهت انجام این مهم وجود داشته است  و نگارنده امیدوار است که با انجام این پژوهش، سهمی از دین خود را به میهن خویش ادا کرده باشد.

(دانلود جلد سوم کتاب)      

_________________________________________

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%b2/