بهره وری نیروی کار در ایران طی دوره ۸۸-۱۳۸۴

بهره وری نیروی کار در ساده ترین و در عین حال دقیقترین شکل ممکن بصورت سهم نیروی کار در فرآیند تولید و بعبارت ساده تر سهم نیروی کار از ارزش افزوده ایجاد شده در فرآیند تولید تعریف می شود.

می توان با توجه به توضیحات داده شده بهره وری نیروی کار را بصورت زیر تعریف کرد.

Labor Productivity = Real Value Added / Labor Force

بهره وری نیروی کاربرابر است با  ارزش افزوده حقیقی  تقسیم بر  تعداد شاغلین.

با مقایسه اعداد و ارقام حاصل از این شاخص می توان به مزیتهای نسبی فعالیتهای مختلف تولید، میزان بهره وری نیروی کار در فعالیتهای اقتصادی، سهم و ارزش نیروی کار از کل تولید و بسیاری دیگر از تجزیه و تحلیلها دست یافت.

با توجه توضیحات ارایه شده می توان نتیجه گرفت که جهت محاسبه بهره وری نیروی کار از طریق تعریف ارایه شده نیازمند داده های مقادیر حقیقی ارزش افزوده و همچنین تعداد شاغلین هستیم.

برای نخستین بار در چارچوب اقتصاد ایران مقادیر حقیقی ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی در کل  اقتصاد ایران و همچنین به تفکیک استانی ر در سه روش محاسباتی مجزا تهیه شده و از این طریق با در اختیار داشتن نیروی کار شاغل در بخشهای عمده اقتصادی کشور و استانهای کشور طی دوره زمانی ۸۸-۱۳۸۴ مقدار بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران و مجموعه ۳۰ استان محاسبه شده که نتایج آن در دسترس کلیله محققین حوزه اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه به آدرسهای زیر مراجعه نمایید.

جلد اول- کلیات

جلد دوم- نتایج محاسبات روش پاش

جلد سوم- نتایج محاسبات روش لاسپیرز

جلد چهارم- نتایج محاسبات روش وزن-زنجیره ای (Chain-Weighted)

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-88-1384/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.