مقادیر حقیقی حسابهای ملی و منطقه ای

______________________________________________________________

بررسی و محاسبه مقادیر حقیقی سری زمانی حسابهای ملی و منطقه ای (استانی) در اقتصاد ایران

به تفکیک ۷۲ رشته فعالیت طی دوره زمانی (۱۳۸۸-۱۳۷۹) به منظور ارایه راهکارهای کاربردی

جلد اول: کلیات

 

نویسنده و پژوهشگر

محمد علی فنی

دانشجوی دکترا اقتصاد دانشگاه شیراز و مدیر گروه تحقیقات و تدوین حسابهای اقتصادی

 

با همکاری

ساناز شش بلوکی کریمی

کارشناس گروه تحقیقات و تدوین حسابهای اقتصادی

تیر ماه۱۳۹۱

_____________________________________________________________

“در صورت تمایل به تهیه کتاب بصورت E book به انتهای همین برگه مراجعه شود”

چکیده

در این مطالعه برای نخستین بار در چارچوب اقتصاد ایران مقادیر حقیقی سری زمانی حسابهای ملی و منطقه ای (استانی) برای یک دوره ده ساله از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۸ به صورت دو طرفه، غیر مستقیم و با استفاده از سه ابزار محاسباتی پاش، لاسپیرز و محقق ساخته که برگرفته از ایده روش جدید وزن – زنجیره ای است، در ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی محاسبه شده اند.

همچنین برای نخستین بار نرخ های حقیقی رشد رشته فعالیتهای عمده اقتصادی به تفکیک مناطق (استانها) در بازه زمانی مورد اشاره محاسبه و ارایه شده اند.

محاسبه بهره وری نیروی کار در بازه زمانی ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۸ و در بخشهای عمده اقتصادی به تفکیک مناطق کشور از دیگر اهداف این پژوهش بوده که نتایج این محاسبات نیز به تفکیک سه روش محاسباتی ارایه شده اند.

در انتها چندین راهکار کاربردی جهت انجام محاسبات آتی مقادیر حقیقی حسابهای ملی و منطقه ای ارایه شده اند که از جمله مهمترین آنها توصیه به انجام محاسبات توسط دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران بر اساس روش وزن- زنجیره ای و به صورت مستقیم است.

____________________________________________________________________

کتاب مورد اشاره در ۴۶۲ صفحه تهیه شده و آماده ارایه است. این کتاب به دو قسمت مجزا تقسیم می شود:

۱- در قسمت اول فصول پنجگانه تحقیق همراه با فهرست منابع و مآخذ ارایه شده است .

فهرست مطالب کتاب در قسمت اول به قرار زیر است.

عنوان مطالب

صفحه

فصل اول: مقدمه

۱

          ۱- بیان مساله

۳

          ۲- اهمیت تحقیق

۴

          ۳- اهداف تحقیق

۵

          ۴- تعاریف عملیاتی

۶

          ۵- پرسش های تحقیق

۸

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و مروری بر مطالعات گذشته

۹

     الف- مبانی نظری تحقیق

۱۱

۱-    روش های نماگر یکطرفه و دو طرفه

۱۲

۲-    روش های محاسبه مستقیم و غیر مستقیم

۱۴

۳-     روش های محاسبه مستقیم

۱۶

          ۱-۳- روش سال پایه –ثابت

۱۷

          ۱-۱-۳- مشکلات اصلی روش سنتی سال پایه-ثابت

۱۸

          ۲-۳- روش وزن- زنجیره ای (محاسبه مستقیم)

۲۰

          الگوریتم فرآیند روش وزن- زنجیره ای (محاسبه مستقیم)

۲۴

۴-    روش های محاسبه غیر مستقیم

۲۶

          ۱-۴- روش لاسپیرز

۲۷

          ۲-۴- روش پاش

۳۰

          ۳-۴- روش وزن- زنجیره ای (محاسبه غیر مستقیم)

۳۳

          ۱-۳-۴- ابزار محقق ساخته

۳۵

          الگوریتم فرآیند روش وزن زنجیره ای (محاسبه غیر مستقیم)- محقق ساخته

۳۹

     ب- مطالعات گذشته

۴۲

فصل سوم: روش تحقیق

۴۵

     الف- روش شناسی تحقیق

۴۷

     ب- روش تحقیق

۴۷

۱-    نحوه انجام محاسبات با روش پاش

۵۰

۲-    نحوه انجام محاسبات با روش لاسپیرز

۵۷

۳-    نحوه انجام محاسبات با روش وزن- زنجیره ای

۶۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

۶۷

۱-    پاسخ به سوال اول: وضعیت موجود سری زمانی حسابهای ملی و منطقه ای طی دوره زمانی (۱۳۸۸-۱۳۷۹) چگونه است؟

۶۹

۲-    پاسخ به سوال دوم: مقادیر حقیقی سری زمانی حسابهای ملی و منطقه ای طی دوره زمانی (۱۳۸۸-۱۳۷۹) به تفکیک ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی کدامند؟

۷۰

۳-    پاسخ به سوال سوم: مقادیر حقیقی نرخ رشد اقتصاد ایران به تفکیک مناطق در رشته فعالیتهای عمده اقتصادی طی سالهای ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۸ کدامند؟

۸۰

۴-    پاسخ به سوال چهارم: مقادیر حقیقی شاخص بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران به تفکیک مناطق در ۱۵ رشته فعالیت اقتصادی طی سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۸ کدامند؟

۸۳

۵-  پاسخ به سوال پنجم: راهکارهای کاربردی و پیشنهادی برای محاسبات آتی حسابهای ملی و منطقه ای کدامند؟

۸۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۸۷

     الف- بحث و نتیجه گیری

۸۹

     ب- پیشنهادها

۹۱

فهرست منابع و مآخذ

۹۳

فهرست جداول

۹۹

کتاب اول- کلیات

۱۱۷

۲- در قسمت دوم مقادیر تولید ناخالص داخلی ملی و استانی و نتایج محاسبات ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده استانهای کشور،مربوط به ۵ بخش اصلی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و معدن، آب و برق و گاز، ساختمان و خدمات)،   نرخهای حقیقی رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار به تفکیک استانهای کشور در ۳ روش مجزای  پاش، لاسپیرز و وزن-زنجیره ای برای دوره زمانی ۸۸-۱۳۷۹ در قالب ۲۲۸ جدول ارایه شده است.

فهرست جداول و اطلاعات ارایه شده در قسمت دوم به قرار زیر است.

عنوان جداول

صفحه

جدول شماره ۱: محصول ناخالص داخلی به تفکیک استان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۱۱۹

جدول شماره ۲: نرخ رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک استان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۸۰ (روش پاش)

۱۲۱

جدول شماره ۳: محصول ناخالص داخلی به تفکیک استان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۱۲۳

جدول شماره ۴: نرخ رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک استان به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۸۰ (روش لاسپیرز)

۱۲۵

جدول شماره ۵: محصول ناخالص داخلی حقیقی به تفکیک استان در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۲۷

جدول شماره ۶: نرخ رشد محصول ناخالص داخلی حقیقی به تفکیک استان در دوره ۱۳۸۸-۱۳۸۰ (روش وزن-زنجیره ای)

۱۲۹

جدول شماره ۷: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش پاش)

۱۳۱

جدول شماره ۸: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش پاش)

۱۳۳

جدول شماره ۹: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش پاش)

۱۳۵

جدول شماره ۱۰: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش پاش)

۱۳۶

جدول شماره ۱۱: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش پاش)

۱۳۸

جدول شماره ۱۲: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش پاش)

۱۳۹

جدول شماره ۱۳: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش پاش)

۱۴۱

جدول شماره ۱۴: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش پاش)

۱۴۲

جدول شماره ۱۵: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳           (روش پاش)

۱۴۴

جدول شماره ۱۶: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش پاش)

۱۴۵

جدول شماره ۱۷: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش پاش)

۱۴۷

جدول شماره ۱۸: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش پاش)

۱۴۸

جدول شماره ۱۹: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش پاش)

۱۵۰

جدول شماره ۲۰: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش پاش)

۱۵۱

جدول شماره ۲۱: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش پاش)

۱۵۳

جدول شماره ۲۲: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش پاش)

۱۵۴

جدول شماره ۲۳: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش پاش)

۱۵۶

جدول شماره ۲۴: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش پاش)

۱۵۷

جدول شماره ۲۵: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش پاش)

۱۵۹

جدول شماره ۲۶: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش پاش)

۱۶۰

جدول شماره ۲۷: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش پاش)

۱۶۲

جدول شماره ۲۸: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش پاش)

۱۶۴

جدول شماره ۲۹: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش پاش)

۱۶۶

جدول شماره ۳۰: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش پاش)

۱۶۸

جدول شماره ۳۱: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش پاش)

۱۷۰

جدول شماره ۳۲: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش پاش)

۱۷۲

جدول شماره ۳۳: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش پاش)

۱۷۴

جدول شماره ۳۴: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش پاش)

۱۷۶

جدول شماره ۳۵: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش پاش)

۱۷۸

جدول شماره ۳۶: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش پاش)

۱۸۰

جدول شماره ۳۷: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش پاش)

۱۸۲

جدول شماره ۳۸: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش پاش)

۱۸۴

جدول شماره ۳۹: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش پاش)

۱۸۶

جدول شماره ۴۰: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش پاش)

۱۸۸

جدول شماره ۴۱: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش پاش)

۱۹۰

جدول شماره ۴۲: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش پاش)

۱۹۲

جدول شماره ۴۳: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش پاش)

۱۹۴

جدول شماره ۴۴: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش پاش)

۱۹۶

جدول شماره ۴۵: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش پاش)

۱۹۸

جدول شماره ۴۶: بهره وری نیروی کار در پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۴ (روش پاش)

۲۰۰

جدول شماره ۴۷: بهره وری نیروی کار در پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۵ (روش پاش)

۲۰۱

جدول شماره ۴۸: بهره وری نیروی کار در پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۶ (روش پاش)

۲۰۲

جدول شماره ۴۹: بهره وری نیروی کار در پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۷ (روش پاش)

۲۰۳

جدول شماره ۵۰: بهره وری نیروی کار در پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۸ (روش پاش)

۲۰۴

جدول شماره ۵۱: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۲۰۵

جدول شماره ۵۲: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش لاسپیرز)

۲۰۷

جدول شماره ۵۳: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش لاسپیرز)

۲۰۹

جدول شماره ۵۴: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش پاش)

۲۱۰

جدول شماره ۵۵: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش لاسپیرز)

۲۱۲

جدول شماره ۵۶: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش لاسپیرز)

۲۱۳

جدول شماره ۵۷: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش لاسپیرز)

۲۱۵

جدول شماره ۵۸: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش لاسپیرز)

۲۱۶

جدول شماره ۵۹: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش لاسپیرز)

۲۱۸

جدول شماره ۶۰: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش لاسپیرز)

۲۱۹

جدول شماره ۶۱: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش لاسپیرز)

۲۲۱

جدول شماره ۶۲: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش لاسپیرز)

۲۲۲

جدول شماره ۶۳: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش لاسپیرز)

۲۲۴

جدول شماره ۶۴: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش لاسپیرز)

۲۲۵

جدول شماره ۶۵: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶  (روش لاسپیرز)

۲۲۷

جدول شماره ۶۶: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش لاسپیرز)

۲۲۸

جدول شماره ۶۷: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش لاسپیرز)

۲۳۰

جدول شماره ۶۸: ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش لاسپیرز)

۲۳۱

جدول شماره ۶۹: نرخ رشد ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش لاسپیرز)

۲۳۳

جدول شماره ۷۰: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۲۳۴

جدول شماره ۷۱: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش لاسپیرز)

۲۳۶

جدول شماره ۷۲: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش لاسپیرز)

۲۳۸

جدول شماره ۷۳: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش لاسپیرز)

۲۴۰

جدول شماره ۷۴: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش لاسپیرز)

۲۴۲

جدول شماره ۷۵: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش لاسپیرز)

۲۴۴

جدول شماره ۷۶: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش لاسپیرز)

۲۴۶

جدول شماره ۷۷: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش لاسپیرز)

۲۴۸

جدول شماره ۷۸: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش لاسپیرز)

۲۵۰

جدول شماره ۷۹: ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش لاسپیرز)

۲۵۲

جدول شماره ۸۰: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۲۵۴

جدول شماره ۸۱: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۰ (روش لاسپیرز)

۲۵۶

جدول شماره ۸۲: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ (روش لاسپیرز)

۲۵۸

جدول شماره ۸۳: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۲ (روش لاسپیرز)

۲۶۰

جدول شماره ۸۴: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۳ (روش لاسپیرز)

۲۶۲

جدول شماره ۸۵: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۴ (روش لاسپیرز)

۲۶۴

جدول شماره ۸۶: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۵ (روش لاسپیرز)

۲۶۶

جدول شماره ۸۷: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۶ (روش لاسپیرز)

۲۶۸

جدول شماره ۸۸: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ (روش لاسپیرز)

۲۷۰

جدول شماره ۸۹: مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۸ (روش لاسپیرز)

۲۷۲

جدول شماره ۹۰: بهره وری نیروی کار در پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۴ (روش لاسپیرز)

۲۷۴

جدول شماره ۹۱: بهره وری نیروی کار در پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۵ (روش لاسپیرز)

۲۷۵

جدول شماره ۹۲: بهره وری نیروی کار در پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۶ (روش لاسپیرز)

۲۷۶

جدول شماره ۹۳: بهره وری نیروی کار در پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۷ (روش لاسپیرز)

۲۷۷

جدول شماره ۹۴: بهره وری نیروی کار در پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۸ (روش لاسپیرز)

۲۷۸

جدول شماره ۹۵:مقدار حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۷۹  (روش وزن-زنجیره ای)

۲۷۹

جدول شماره ۹۶:مقدار حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۰ (روش وزن-زنجیره ای)

۲۸۱

جدول شماره ۹۷: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۰ (روش وزن-زنجیره ای)

۲۸۳

جدول شماره ۹۸:مقدار حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۱ (روش وزن-زنجیره ای)

۲۸۴

جدول شماره ۹۹: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۱ (روش وزن-زنجیره ای)

۲۸۶

جدول شماره ۱۰۰:مقدار حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۲  (روش وزن-زنجیره ای)

۲۸۷

جدول شماره ۱۰۱: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۲  (روش وزن-زنجیره ای)

۲۸۹

جدول شماره ۱۰۲:مقدار حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۳   (روش وزن-زنجیره ای)

۲۹۰

جدول شماره ۱۰۳: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۳ (روش وزن-زنجیره ای)

۲۹۲

جدول شماره ۱۰۴:مقدار حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۴  (روش وزن-زنجیره ای)

۲۹۳

جدول شماره ۱۰۵: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۴ (روش وزن-زنجیره ای)

۲۹۵

جدول شماره ۱۰۶:مقدار حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۵    (روش وزن-زنجیره ای)

۲۹۶

جدول شماره ۱۰۷: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۵ (روش وزن-زنجیره ای)

۲۹۸

جدول شماره ۱۰۸:مقدار حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۶  (روش وزن-زنجیره ای)

۲۹۹

جدول شماره ۱۰۹: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۶  (روش وزن-زنجیره ای)

۳۰۱

جدول شماره ۱۱۰:مقدار حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۷  (روش وزن-زنجیره ای)

۳۰۲

جدول شماره ۱۱۱: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۷ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۰۴

جدول شماره ۱۱۲:مقدار حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۸  (روش وزن-زنجیره ای)

۳۰۵

جدول شماره ۱۱۳: نرخ رشد مقادیر حقیقی ارزش افزوده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۸ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۰۷

جدول شماره ۱۱۴: مقدار حقیقی ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۰۸

جدول شماره ۱۱۵: مقدار حقیقی ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۰ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۱۰

جدول شماره ۱۱۶: مقدار حقیقی ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۱ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۱۲

جدول شماره ۱۱۷: مقدار حقیقی ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۲ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۱۴

جدول شماره ۱۱۸: مقدار حقیقی ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۳ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۱۶

جدول شماره ۱۱۹: مقدار حقیقی ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۴ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۱۸

جدول شماره ۱۲۰: مقدار حقیقی ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۵ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۲۰

جدول شماره ۱۲۱: مقدار حقیقی ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۶ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۲۲

جدول شماره ۱۲۲: مقدار حقیقی ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۷ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۲۴

جدول شماره ۱۲۳: مقدار حقیقی ستانده پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۸ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۲۶

جدول شماره ۱۲۴: مقدار حقیقی مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۷۹      (روش وزن-زنجیره ای)

۳۲۸

جدول شماره ۱۲۵: مقدار حقیقی مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۰    (روش وزن-زنجیره ای)

۳۳۰

جدول شماره ۱۲۶: مقدار حقیقی مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۱   (روش وزن-زنجیره ای)

۳۳۲

جدول شماره ۱۲۷: مقدار حقیقی مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۲    (روش وزن-زنجیره ای)

۳۳۴

جدول شماره ۱۲۸: مقدار حقیقی مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۳     (روش وزن-زنجیره ای)

۳۳۶

جدول شماره ۱۲۹: مقدار حقیقی مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۴    (روش وزن-زنجیره ای)

۳۳۸

جدول شماره ۱۳۰: مقدار حقیقی مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۵   (روش وزن-زنجیره ای)

۳۴۰

جدول شماره ۱۳۱: مقدار حقیقی مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۶   (روش وزن-زنجیره ای)

۳۴۲

جدول شماره ۱۳۲: مقدار حقیقی مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۷  (روش وزن-زنجیره ای)

۳۴۴

جدول شماره ۱۳۳: مقدار حقیقی مصارف واسطه پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۸  (روش وزن-زنجیره ای)

۳۴۶

جدول شماره ۱۳۴: بهره وری نیروی کار در پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۴   (روش وزن-زنجیره ای)

۳۴۸

جدول شماره ۱۳۵: بهره وری نیروی کار در پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۵     (روش وزن-زنجیره ای)

۳۴۹

جدول شماره ۱۳۶: بهره وری نیروی کار در پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۶ (روش وزن-زنجیره ای)

۳۵۰

جدول شماره ۱۳۷: بهره وری نیروی کار در پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۷    (روش وزن-زنجیره ای)

۳۵۱

جدول شماره ۱۳۸: بهره وری نیروی کار در پنج بخش اصلی اقتصادی به تفکیک استان در سال ۱۳۸۸     (روش وزن-زنجیره ای)

۳۵۲

جدول شماره ۱۳۹: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان آذربایجان شرقی در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۵۳

جدول شماره ۱۴۰: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان آذربایجان غربی در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۵۴

جدول شماره ۱۴۱: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان اردبیل در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۵۵

جدول شماره ۱۴۲: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان اصفهان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۵۶

جدول شماره ۱۴۳: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان ایلام در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۵۷

جدول شماره ۱۴۴: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان بوشهر در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۵۸

جدول شماره ۱۴۵: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان تهران در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۵۹

جدول شماره ۱۴۶: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان چهار محال و بختیاری در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۶۰

جدول شماره ۱۴۷: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان خراسان جنوبی در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۶۱

جدول شماره ۱۴۸: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان خراسان رضوی در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۶۲

جدول شماره ۱۴۹: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان خراسان شمالی در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۶۳

جدول شماره ۱۵۰: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان خوزستان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۶۴

جدول شماره ۱۵۱: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان زنجان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۶۵

جدول شماره ۱۵۲: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان سمنان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۶۶

جدول شماره ۱۵۳: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان سیستان و بلوچستان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۶۷

جدول شماره ۱۵۴: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان فارس در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۶۸

جدول شماره ۱۵۵: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان قزوین در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۶۹

جدول شماره ۱۵۶: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان قم در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۷۰

جدول شماره ۱۵۷: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان کردستان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۷۱

جدول شماره ۱۵۸: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان کرمان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۷۲

جدول شماره ۱۵۹: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان کرمانشاه در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۷۳

جدول شماره ۱۶۰: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان کهکیلویه و بویر احمد در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۷۴

جدول شماره ۱۶۱: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان گلستان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۷۵

جدول شماره ۱۶۲: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان گیلان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۷۶

جدول شماره ۱۶۳: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان لرستان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۷۷

جدول شماره ۱۶۴: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان مازندران در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۷۸

جدول شماره ۱۶۵: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان مرکزی در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۷۹

جدول شماره ۱۶۶: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان هرمزگان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۸۰

جدول شماره ۱۶۷: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان همدان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۸۱

جدول شماره ۱۶۸: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان یزد در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش پاش)

۳۸۲

جدول شماره ۱۶۹: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان آذربایجان شرقی در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۳۸۳

جدول شماره ۱۷۰: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان آذربایجان غربی در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۳۸۴

جدول شماره ۱۷۱: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان اردبیل در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۳۸۵

جدول شماره ۱۷۲: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان اصفهان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۳۸۶

جدول شماره ۱۷۳: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان ایلام در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۳۸۷

جدول شماره ۱۷۴: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان بوشهر در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۳۸۸

جدول شماره ۱۷۵: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان تهران در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۳۸۹

جدول شماره ۱۷۶: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان چهار محال و بختیاری در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۳۹۰

جدول شماره ۱۷۷: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان خراسان جنوبی در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۳۹۱

جدول شماره ۱۷۸: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان خراسان رضوی در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۳۹۲

جدول شماره ۱۷۹: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان خراسان شمالی در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۳۹۳

جدول شماره ۱۸۰: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان خوزستان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۳۹۴

جدول شماره ۱۸۱: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان زنجان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۳۹۵

جدول شماره ۱۸۲: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان سمنان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۳۹۶

جدول شماره ۱۸۳: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان سیستان و بلوچستان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۳۹۷

جدول شماره ۱۸۴: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان فارس در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۳۹۸

جدول شماره ۱۸۵: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان قزوین در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روشلاسپیرز)

۳۹۹

جدول شماره ۱۸۶: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان قم در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۴۰۰

جدول شماره ۱۸۷: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان کردستان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۴۰۱

جدول شماره ۱۸۸: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان کرمان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۴۰۲

جدول شماره ۱۸۹: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان کرمانشاه در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۴۰۳

جدول شماره ۱۹۰: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان کهکیلویه و بویر احمد در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۴۰۴

جدول شماره ۱۹۱: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان گلستان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۴۰۵

جدول شماره ۱۹۲: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان گیلان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۴۰۶

جدول شماره ۱۹۳: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان لرستان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۴۰۷

جدول شماره ۱۹۴: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان مازندران در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۴۰۸

جدول شماره ۱۹۵: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان مرکزی در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۴۰۹

جدول شماره ۱۹۶: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان هرمزگان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۴۱۰

جدول شماره ۱۹۷: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان همدان در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۴۱۱

جدول شماره ۱۹۸: ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان یزد در پنج بخش اصلی اقتصادی به قیمت ثابت در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش لاسپیرز)

۴۱۲

جدول شماره ۱۹۹: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان آذربایجان شرقی در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۱۳

جدول شماره ۲۰۰: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان آذربایجان غربی در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روشوزن-زنجیره ای)

۴۱۴

جدول شماره ۲۰۱: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان اردبیل در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۱۵

جدول شماره ۲۰۲: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان اصفهان در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۱۶

جدول شماره ۲۰۳: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان ایلام در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۱۷

جدول شماره ۲۰۴: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان بوشهر در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۱۸

جدول شماره ۲۰۵: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان تهران در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۱۹

جدول شماره ۲۰۶: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان چهار محال و بختیاری در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۲۰

جدول شماره ۲۰۷: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان خراسان جنوبی در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۲۱

جدول شماره ۲۰۸: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان خراسان رضوی در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۲۲

جدول شماره ۲۰۹: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان خراسان شمالی در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۲۳

جدول شماره ۲۱۰: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان خوزستان در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۲۴

جدول شماره ۲۱۱: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان زنجان در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۲۵

جدول شماره ۲۱۲: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان سمنان در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۲۶

جدول شماره ۲۱۳: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان سیستان و بلوچستان در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۲۷

جدول شماره ۲۱۴: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان فارس در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۲۸

جدول شماره ۲۱۵: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان قزوین در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۲۹

جدول شماره ۲۱۶: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان قم در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۳۰

جدول شماره ۲۱۷: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان کردستان در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۳۱

جدول شماره ۲۱۸: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان کرمان در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۳۲

جدول شماره ۲۱۹: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان کرمانشاه در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روشوزن-زنجیره ای)

۴۳۳

جدول شماره ۲۲۰: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان کهکیلویه و بویر احمد در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۳۴

جدول شماره ۲۲۱: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان گلستان در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۳۵

جدول شماره ۲۲۲: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان گیلان در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۳۶

جدول شماره ۲۲۳: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان لرستان در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۳۷

جدول شماره ۲۲۴: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان مازندران در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۳۸

جدول شماره ۲۲۵: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان مرکزی در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۳۹

جدول شماره ۲۲۶: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان هرمزگان در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۴۰

جدول شماره ۲۲۷: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان همدان در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۴۱

جدول شماره ۲۲۸: مقادیر حقیقی ارزش افزوده، ستانده و مصارف واسطه استان یزد در پنج بخش اصلی اقتصادی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ (روش وزن-زنجیره ای)

۴۴۲

________________________________________

جهت انجام این پژوهش زمان، هزینه  و انرژی زیادی صرف شده و حال آنکه بر خلاف رویه انجام تحقیقاتی کاربردی از این دست، این پژوهش در قالب یک طرح تحقیقاتی که توسط نهاد، سازمان و یا ارگانی مستقل درخواست و حمایت مالی شود انجام نشده است. با توجه به تجارب تحصیلی و شغلی محقق این پژوهش، دغدغه و انگیزه ای قوی جهت انجام این مهم وجود داشته است  و نگارنده امیدوار است که با انجام این پژوهش، سهمی از دین خود را به میهن خویش ادا کرده باشد.

(دانلود جلد اول کتاب)      

_________________________________________

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d9%87-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87/