اثرات نامتقارن تراز تجاری نسبت به نرخ پس انداز و نرخ ارز

economics

اثرات نامتقارن تراز تجاری نسبت به نرخ پس انداز و نرخ ارز مؤثر واقعی : رویکرد مارکوف سوئیچینگ

چکیده

هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر غیرخطی نرخ پس­انداز بر تراز تجاری ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۶۰ می­باشد. نتایج نشان می‌دهند که نرخ پس­انداز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر تراز تجاری داشته است.

همچنین ضرایب نرخ ارز مؤثر واقعی در رژیم­های اول و دوم تأثیر منفی بر تراز تجاری شده­اند. به عبارتی دیگر موجب بدتر شدن تراز تجاری شده و نتایج حاکی از عدم تأیید منحنی جی در ایران طی دوره‌ی زمانی مورد مطالعه می­باشد. سایر نتایج مطالعه نشان دهنده‌ی اثرگذاری نامتقارن درجه‌ی باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه در رژیم­های اول و دوم بر تراز تجاری بوده است.

جهت مطالعه کامل مقاله و دانلود بر روی ادامه کلیک نمایید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jte.2017.63659

نویسندگان

محمد مهدی برقی اسگویی۱؛ علیرضا کازرونی۲؛ بهزاد سلمانی۳؛ صابر خداوردیزاده ۴

۱دانشیار دانشگاه تبریز

۲استاد تمام وقت-دانشگاه تبریز

۳استاد دانشگاه تبریز

۴دانشگاه تبریز

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%be/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.